Voor kinderen

Taal

kinderen taal

Kinderen kunnen tijdens de ontwikkeling een taalachterstand oplopen. Dit kan zich uiten in problemen met het begrijpen van taal, het formuleren van zinnen, een te kleine woordenschat of problemen om de taal in te zetten als communicatiemiddel.

Signalen van een Taalachterstand of Taalontwikkelingsstoornis kunnen zijn:

 • praten in te korte zinnen in vergelijking tot leeftijdgenootjes
 • volgorde van de woorden in de zinnen klopt niet
 • niet goed op de woorden kunnen komen (zegt vaak : “uhhh, hoe heet ook alweer”)
 • doet dingen vaak voor met gebaren of lichaam i.p.v. woorden te gebruiken
 • moeilijk verstaanbaar of te begrijpen
 • moeite met onthouden van opdrachten
 • moeite met het vertellen van een verhaal of gebeurtenis
 • is vrij stil in de klas / geen prater / neemt nooit de beurt
 • lijkt niet te luisteren

Als een kind zich onvoldoende kan uitdrukken naar anderen is dit een belemmering voor een vlotte communicatie met anderen. Dit leidt vaak tot frustraties bij het kind.
De gevoelige periode om taal te leren ligt tussen de 0 en 6 jaar. Wees er dus op tijd bij als u twijfelt over de taalontwikkeling van uw kind. Tijdige behandeling van een taalachterstand is van groot belang voor de leerontwikkeling zoals het leren lezen en het begrijpen van geschreven taal.
Van groot belang voor de toekomst van uw kind.

Lees meer over Signalen van Taalontwikkeligsstoornis.

Hoe herkent u de signalen van een taalontwikkelingsstoornis?

Met de online test op de website van kindentaal ontdek je of je kind een taalontwikkelingsstoornis heeft. De resultaten worden automatisch berekend na het invullen van de test.

Lees meer op: www.logopedie.nl/vertraagde taalontwikkeling

Spraak

Vertraagde spraakontwikkeling
De spraakontwikkeling noem je vertraagd wanneer een jong kind in zijn spraak duidelijk achterblijft bij leeftijdgenootjes. Het kind spreekt (nog) niet of opvallend minder. Hij spreekt in enkele woorden of korte zinnen en zijn omgeving vindt het lastig om het kind te verstaan en te begrijpen. Het kind kan klanken nog niet uitspreken of verwisselt klanken. Een vertraagde spraakontwikkeling kan samenhangen met andere stoornissen zoals slechthorendheid of een algehele achterstand. Maar het komt ook voor dat het kind slecht spreekt zonder dat er een duidelijke oorzaak voor gevonden wordt.
Een vertraging in de spraakontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden: het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Hoe kunnen wij uw kind helpen?
Wij verrichten uitgebreid onderzoek naar de spraak van het kind. We brengen het articulatieniveau in kaart in vergelijking tot leeftijdgenootjes. Hiervoor gebruiken we gestandaardiseerde articulatietesten.
Bij kinderen die nog niet of nauwelijks spreken krijgen de voorwaarden om tot spreken te komen aandacht: het gebruiken van taal voor een bepaald doel, het imiteren van een ander, het oogcontact, het nemen van beurten. Ouders/verzorgers worden zoveel mogelijk bij de behandeling betrokken.
In de therapie wordt rekening gehouden met de totale ontwikkeling van het kind, de eventuele bijkomende problemen en de mogelijkheden in het gezin van het kind.
Het resultaat van de behandeling hangt onder andere af van de oorzaak van de vertraagde ontwikkeling. In het algemeen geldt dat een vertraagde spraakontwikkeling goed te behandelen is, zeker als de problemen al op jonge leeftijd onderkend worden. Kinderen kunnen hiervoor al voor hun tweede levensjaar bij ons terecht.

Verbale ontwikkelingsdyspraxie
Soms komt het leren praten niet of moeizaam op gang. Kinderen spreken dan niet of verkeerd. Een mogelijke oorzaak hiervan noemen we een verbale ontwikkelingsdyspraxie. Dit is een spraakstoornis die te maken heeft met de beweging: de mond wil niet op de juiste manier bewegen. Het kind heeft problemen met het programmeren, afstemmen en controleren van de bewegingen die nodig zijn voor het spreken. Door deze stoornis zijn de klanken soms onherkenbaar of ze komen in het woord op de verkeerde plaats terecht. Het komt voor dat het kind de klank wel in het ene woord kan maken en niet in het andere. Het kan zelfs zo zijn dat een klank of woord niet uitgesproken kan worden, terwijl het op een ander moment wel lukt.
Ook andere activiteiten van de mond kunnen problemen geven zoals eten, drinken, blazen en zuigen.
Het niet of slecht spreken leidt tot problemen in de communicatie. Het kind kan namelijk niet of nauwelijks duidelijk maken wat het wil en wordt daarom soms niet begrepen door zijn omgeving. Kinderen met deze problemen hebben deskundige hulp nodig, want het gaat om een stoornis die zich niet vanzelf herstelt.

Hoe kunnen wij uw kind helpen?
Wij onderzoeken de spraak en de mondmotoriek van het kind, observeren het eten en drinken en stellen een diagnose. Nader onderzoek door een medisch specialist kan nodig zijn.
Indien de logopedische therapie gestart wordt, leert het kind de spraakbewegingen aan te sturen. De bewegingen van de tong, lippen, kaken en het gehemelte worden geoefend om ze nauwkeurig te maken. Afhankelijk van de problemen in de spraakbewegingen, worden spraakklanken op een speelse manier geoefend. De spraakklanken worden apart geoefend, gekoppeld aan symbolen en/of gebaren. De oefeningen worden steeds moeilijker: eerst dezelfde klank achter elkaar, dan afgewisseld met een andere klank, dan meer dan twee klanken afwisselen. Het kind wordt hierdoor vaardiger in het sturen van de bewegingen van de mond. Dit lukt niet met een paar keer oefenen, maar vereist een geregelde en consequente training, ook thuis.
De duur en resultaten van de logopedische therapie zijn afhankelijk van het type en de ernst van de uitspraakproblemen en van het tijdstip waarop de therapie begonnen is. De therapie kan al op zeer jonge leeftijd (twee á drie jaar) starten.

Meer informatie over spraak-taalontwikkeling bij kinderen van 0-4 jaar: www.kindentaal.nl

Slissen en lispelen
Bij slissen of lispelen worden de [s] of andere klanken verkeerd uitgesproken. Dit kan komen door te slappe tongspieren, te weinig beheersing van de tongmotoriek of het verkeerd aanleren van de [s]. In ernstige gevallen wordt het spreken slecht verstaanbaar, wat soms als zeer storend wordt ervaren. Volwassenen kunnen problemen verwachten als zij een spreekberoep kiezen.
Er zijn verschillende oorzaken van slissen of lispelen. De tong wordt bijvoorbeeld naar voren tussen de tanden geduwd waardoor een onzuivere [s] wordt gehoord. Soms wordt ook bij andere klanken de tong naar voren geduwd, zoals de [t] en de [d].
De tong kan zijwaarts breed tussen de zijtanden of kiezen worden geschoven. Ook dan ontstaat een onzuiver [s]-geluid. Kinderen of volwassenen met een open beet, bij wie er te veel ruimte is tussen de onder- en boventanden, zullen hun tong vaak tussen de opening van de tanden duwen. Je hoort dan een foutieve [s].
Een verkeerd uitgesproken [s] maakt dat ook andere klanken, zoals de [z], [sj] en [zj], vaak verkeerd worden uitgesproken.
Slissen en lispelen gaan dikwijls samen met afwijkende mondgewoonten, zoals duim- en vingerzuigen. Door het slissen of lispelen kan de stand van het gebit beïnvloed worden doordat tanden en kiezen naar voren of naar buiten worden gedrukt. Andersom komt ook voor: door een slappe mondmotoriek kan slissen of lispelen ontstaan. Daarnaast is de kans op afwijkend slikken groter bij de aanwezigheid van slissen en lispelen. Slissen of lispelen ontstaat meestal tijdens de spraakontwikkeling, maar kan op alle leeftijden voorkomen.

Hoe kunnen wij uw kind helpen?
Wij onderzoeken allereerst de oorzaak van het slissen. Wij onderzoeken ook altijd de mondstructuren, het tongriempje en het slikken. Daarna kan er een behandeling worden gestart. De behandeling kan gericht zijn op het verbeteren van de mondmotoriek en/of het leren toepassen van een goede slikbeweging. Veel slissende kinderen slikken namelijk met de tong tegen de tanden aangedrukt. Met oefeningen van de mondmotoriek worden de spieren in de mond versterkt en het kind leert de tong op de juiste wijze te gebruiken. Eerst wordt geleerd alleen de [s] goed uit te spreken, daarna volgt de [s] in lettergrepen, woorden en zinnen geoefend. Tenslotte moet de goede uitspraak gebruikt worden in het gewone spreken. Het resultaat van de behandeling hangt af van de oorzaak van het slissen, en van factoren als leeftijd, motivatie en inzet.

Adem en stem

Stem kinderen Stem2 kinderen

Kinderheesheid kan ontstaan door overbelasting of verkeerd gebruik van de stem. Bijvoorbeeld door veelvuldig schreeuwen, keelschrapen of het tè vaak nadoen van 'gekke' stemmetjes. Het ontstaan van heesheid bij kinderen kan ook andere oorzaken hebben. Waarom blijft het ene kind wel hees en het andere niet? Factoren zoals allergische aanleg, keel-, neus- en oorproblemen of stress kunnen een rol spelen.

Gevolgen van een hese stem:

 • minder goed verstaanbaar zijn
 • vermoeidheid na lang praten
 • keelpijn
 • blijvende schade aan de stembanden.

Hoe kunnen wij uw kind helpen?
Wij observeren en onderzoeken hoe het kind de stem gebruikt en welke spieren het hierbij gebruikt. Ook zullen wij de manier van ademhalen observeren.
Een deel van de behandeling bestaat uit het bewust maken hoe het kind de stem moet gebruiken. Daarnaast doen wij speelse oefeningen om de adem en de stem goed en gecontroleerd te leren gebruiken.
Wij doen oefenen samen met het kind. Zacht/hard/hoog/laag, roepen en zingen. In de meeste gevallen verdwijnt de heesheid snel.

Slikken en afwijkende mondgewoonten

Eet- en drinkproblemen bij jonge kinderen
Jonge kinderen kunnen eet- en drinkproblemen hebben. Vaak komt dit voort uit verkeerde kauw- en/of gewoonten. Bij deze problemen leren wij de ouders hoe zij het kind het eten en drinken kunnen aanbieden, zodat de kauw- en slikfunctie op de juiste wijze worden gestimuleerd.

Kwijlen
Er zijn kinderen die veel of langdurig kwijlen, terwijl dat voor de kalenderleeftijd niet meer verwacht zou worden. Wij onderzoeken het mondgebied en bekijken de tong- en lipfuncties. Langdurig kwijlen wordt meest veroorzaakt door te slappe lipspieren of het nog onvoldoende kunnen bewegen van de tong. De behandeling bestaat uit het geven van oefeningen en adviezen om dit thuis in de praktijk te brengen.

Open mondgedrag en afwijkend slikken
Sommige kinderen slikken met de tong tegen de tanden. Vaak gaat dit gepaard met mondademhaling in rust. Mondademhaling en verkeerd slikken heeft een negatief effect op de groei van de kaken en het gebit. Deze afwijkende tonggewoonten behandelen wij met de OroMyoFunctionele Therapie (OMFT). Behandeling met OMFT behandelt het verstoorde spierevenwicht in en rond de mond.

Gehoor

Gehoorproblemen hebben invloed op de uitspraak. Als kinderen de klanken niet goed of vervormd horen, zullen ze sommige woorden verkeerd uitspreken. Ook kan het zijn dat de zinsbouw of woordenschatontwikkeling achterblijft omdat het kind niet goed hoort en hierdoor informatie misloopt.

Wij behandelen deze problemen o.a. met het stimuleren van spraakafzien/liplezen en het leren onderscheiden van klanken en woorden.